Evaluator Risc Dorin Boicu BotosaniAdoptarea măsurilor de securitate a obiectivelor, bunurilor şi valorilor prevăzute de lege se realizează pe baza unei analize de risc la securitate fizică.

 • Analiza de risc la securitatea fizică, se materializează prin documentaţia întocmită în cadrul procesului standardizat de management al riscului, prin care se determină, în mod dinamic, măsurile necesare şi aplicabile pentru încadrarea riscurilor de securitate la niveluri acceptabile.
 • Procesul de efectuare a analizei de risc începe după semnarea contractului de prestări de servicii dintre beneficiar şi prestator.
 • Conducătorii unităţilor care deţin bunuri, valori, suporturi de stocare a documentelor, a datelor şi informaţiilor cu caracter secret de stat sunt obligaţi să asigure paza, mijloacele mecano-fizice de protecţie şi sistemele de alarmare împotriva efracţiei în locurile de păstrare, depozitare şi manipulare a acestora, precum şi în locurile unde se desfăşoară activităţi care au un asemenea character
 • Analiza de risc la securitatea fizică constituie fundamentul adoptării măsurilor de securitate a obiectivelor, bunurilor şi valorilor prevăzute de lege, transpuse în planul de pază şi proiectul sistemului de alarmare.
 • Aceasta trebuie să asigure identificarea vulnerabilităţilor şi a riscurilor, determinarea nivelului de expunere la producerea unor incidente de securitate fizică şi să indice măsurile de protecţie necesare obiectivului analizat.

Analiza si Documentaţia

LegislationAnaliza de risc se efectuează înaintea instituirii măsurilor de securitate şi se revizuieşte în una din următoarele situaţii:

 • a) cel puţin odată la 3 ani, pentru corelarea cu dinamica parametrilor interni şi externi care generează şi/sau modifică riscurile la securitatea fizică a unităţii;
 • b) în cel mult 60 de zile de la producerea unui incident de securitate la unitatea respectivă;
 • c) în cel mult 30 de zile de la modificarea caracteristicilor arhitecturale, funcţionale sau a obiectului de activitate al unităţii.Efectuarea analizei de risc implică parcurgerea următoarelor etape:
 • a) definirea parametrilor interni şi externi care generează şi/sau modifică riscurile la securitatea fizică a unităţii;
 • b) stabilirea metodei şi a instrumentelor de lucru;
 • c) identificarea tuturor riscurilor la securitatea fizică, a zonelor de impact, evenimentelor şi cauzelor riscului, precum şi a potenţialelor consecinţe;
 • d) analizarea riscurilor la securitatea fizică;
 • e) estimarea riscurilor unităţii beneficiare;
 • f) întocmirea Raportului de evaluare şi tratare a riscurilor la securitatea fizică.

Ameninţările la adresa securităţii fizice a unităţilor, care pun în pericol viaţa, integritatea corporală sau libertatea persoanelor sunt tratate cu prioritate, indiferent de importanţa bunurilor sau valorilor ce pot fi afectate la producerea unui incident de securitate.

 

 

Documentaţia privind analiza de risc va cuprinde:

 • a) Raportul de evaluare şi tratare a riscurilor la securitatea fizică;
 • b) grila de evaluare, specifică obiectului de activitate;
 • c) documentele suport.

 

Raportul de evaluare

Raportul de evaluare şi tratare a riscurilor la securitatea fizică va cuprinde:

 • a) nominalizarea unităţii, obiectul de activitate al acesteia şi scopul evaluării;
 • b) amplasarea geografică a unităţii, vecinătăţi, căi de acces, alţi factori externi, cu impact asupra activităţii unităţii;
 • c) cadrul organizaţional intern, politici şi responsabilităţi privind securitatea fizică a unităţii beneficiare;
 • d) sursele de risc la securitatea fizică, zonele de impact, evenimentele produse şi cauzele riscurilor identificate pentru unitatea evaluată, precum şi potenţialele consecinţe asupra persoanelor şi activităţii;
 • e) analizarea riscurilor identificate;
 • f) estimarea riscurilor la securitatea fizică;
 • g) stabilirea cerinţelor, măsurilor şi mecanismelor de securitate pentru sistemul ce urmează a fi implementat, de ordin structural, tehnic, tehnologic şi operaţional;
 • h) estimarea costurilor de securitate, în funcţie de măsurile de securitate propuse şi nivelul de risc asumat;
 • i) concluziile raportului, în care se propun una sau mai multe opţiuni de tratare a riscurilor în vederea încadrării în domeniul acceptabil al riscului de securitate fizică, menţionând concret dimensionarea dispozitivului de pază, zonele sau punctele controlate prin mijloace electronice de supraveghere video, efracţie, control acces şi alarmare, elementele de protecţie mecanofizică, precum şi alte măsuri.

Pentru evaluarea nivelului de securitate fizică a unei unităţi se stabilesc două domenii ale riscului de securitate fizică, respectiv riscul de securitate acceptabil asociat riscurilor de securitate, cu valori estimate sub pragul critic de 60%, şi riscul inacceptabil asociat valorilor estimate peste pragul critic. 

Se consideră că sunt îndeplinite cerinţele legale de securitate fizică pentru o unitate, atunci când riscul evaluat se încadrează în domeniul riscului de securitate acceptabil.

Elementul accesibilitate se evaluează prin inspecţia amplasamentului din imediata apropiere a obiectivului, în scopul identificării tuturor căilor de acces care fac posibilă părăsirea rapidă a zonei.

Măsurile de securitate

Măsurile de securitate cuprind atât elemente de tip condiţie cât şi elemente neimpuse prin cerinţele minimale dar care trebuie în mod obligatoriu analizate.

Elementele neimpuse vor fi evaluate conform situaţiei reale pentru obiectivele în funcţiune sau conform scenariului de funcţionare, pentru încadrarea în zona nivelului de risc acceptat, inferior pragului critic.

Ø Pentru obiectivele noi, elementele neimpuse vor fi propuse de evaluator pentru acoperirea necesităţilor de securitate fizică, conducătorul unităţii având obligaţia de a le materializa prin realizarea amenajărilor de protecţie mecanofizică, instalarea de sisteme de sisteme de securitate, achiziţionarea unor servicii de securitate, sau alte măsuri stabilite pentru acoperirea necesităţilor de securitate.

Ø Pentru obiectivele preexistente, evaluarea şi cuantificarea factorilor din grilă se face prin aprecierea locală a stării de fapt şi prin consultarea contractelor de servicii de pază, transport valori, monitorizare, instalare şi mentenanţă sisteme de alarmare, a documentelor de procurare, certificare, punere în funcţie şi prin verificări funcţionale ale echipamentelor electronice şi dotărilor de protecţie mecanofizică.

Ø Elementele asociate criteriului privind specificul funcţional se evaluează prin interviuri, completarea de chestionare de către conducătorul unităţii evaluate şi, după caz, de către conducătorii/personalul celor din vecinătate, iar prin interpretarea datelor se asociază opţiunile corespunzătoare situaţiilor constatate.

Securitatea fizică a unei afaceri are scopul de protejare a persoanelor și bunurilor împotriva amenințărilor care pot veni atât din exterior cât și din interior. Practica a demonstrat că, principala sursă a amenințărilor este omul, fie el angajat al societății, agent de securitate, colaborator, client sau infractor, iar vulnerabilitățile sunt rezultatul lipsei organizării și calității slabe a elementelor mecanofizice și tehnice de securitate folosite.

Scopul final al analizei de risc

Scopul final al analizei de risc este de a gasi un echilibru economic intre impactul riscului asupra institutiei si costurile de punere in in aplicare a masurilor de prevenire si protectie.

Ø Raportul de securitate serveşte la furnizarea, pentru autorităţile de control, a unei reprezentări clare şi adecvate asupra riscului pe care un amplasament îl prezintă. Din raportul de securitate trebuie să rezulte clar: localizarea unitatii, activităţile desfăşurate, procesele tehnologice, pericolele conexe, instrumentele tehnice şi administrative, adoptate în vederea garantării funcţionării unitatii în condiţii de siguranţă.

Ø Complexitatea şi gradul de detaliu a unei astfel de descrieri trebuie să fie raportate la gradul de pericol reprezentat de amplasament..

Ø Prin aceasta evaluatorului ii revine  obligatia de a realiza un raport de evaluare transparent si coerent, pentru a evita inducerea in eroare sau confuzia beneficiarului. 

Evaluator Risc Dorin Boicu Botosani - Tel 0753 852 472

In cazul in care ACESTE SERVICII corespund Nevoilor si Cerintelor Dv va rugam sa ne contactati la sediul firmei noastre din Botosani str. Victoriei nr. 10, tel/fax: 0231 511 552, sau Mobil 0721 771 717 .

| Evaluator Risc Botosani | Autentificare | Analiza risc securitate fizica |